Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot de website

Door het loutere raadplegen of gebruiken van de website www.spaadventure.be (hierna de Site genoemd) wordt u geacht automatisch deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Bescherming van de privacy

Het beleid in verband met de eerbiediging van de persoonsgegevens is hier toegankelijk.

Doeleinde van de website

De Site is van informatieve aard m.b.t. het recreeeren in Belgische Ardennen op Domaine Polleur en zijn Omgeving. Daarnaast wordt u geinformeerd over horeca en outdoorgerelateerde activiteiten in de omgeving van Spa. 

De informatie op de Site of op de websites van Domaine Polleur waarnaar de Site u verwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kunt u steeds contact met ons opnemen zodat wij u eventueel ook helpen bij het vinden van de beste invulling van uw behoefte.

Er moet worden benadrukt dat de informatie die beschikbaar is op de Site niet kan worden beschouwd als een authentieke reproductie van officieel aangenomen teksten. 

Domaine Polleur draagt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de informatie die op de Site wordt gepubliceerd en wijst elke aansprakelijkheid af in geval van ongepast gebruik van de gegevens die worden ter beschikking gesteld op de Site.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

Domaine Polleur beheert de Site opdat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden opduiken in de informatie die ter beschikking wordt gesteld. Indien de op de Site verschafte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal Domaine Polleur alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld of indien u dienaangaande vragen wenst te stellen, kunt u de Domaine Polleur contacteren via de link « Contact ». 

Domaine Polleur levert grote inspanningen om onderbrekingen die te wijten zijn aan technische problemen te vermijden. Evenwel kan Domaine Polleur niet garanderen dat de Site volledig vrij van onderbrekingen zal zijn of niet zal worden getroffen door andere technische problemen.

De Site bevat linken naar websites van andere bedrijven, overheden, instanties en organisaties waarover Domaine Polleur geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Domaine Polleur kan dus geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites evenmin als over hun beschikbaarheid. Domaine Polleur wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van deze websites of van de erop aangeboden informatie. Indien Domaine Polleur illegale inhoud of inhoud die niet overeenstemt met haar beoogde doel vaststelt op een website waarnaar de Site verwijst, zal zij de link van de Site verwijderen.

De inhoud van de Site (daarbij inbegrepen de hyperlinken) kan op ieder ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd door Domaine Polleur zonder enige waarschuwing noch mededeling.

Intellectuele eigendom

De teksten, foto's, pagina-instellingen, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen die op de Site zijn afgebeeld, worden beschermd door het auteursrecht. De benamingen, logo's, tekeningen, slogans en databases zijn beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van het geheel of een gedeelte van de Site, onder welke vorm en met welk middelen ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Domaine Polleur. De gebruikers van de Site verbinden er zich uitdrukkelijk toe integraal de auteursrechten die toebehoren aan de Domaine Polleur en aan derden te respecteren. Domaine Polleur behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij gepast acht teneinde de aantasting van haar auteursrechten te verhinderen of te beëindigen en dit zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.

De Domaine Polleur laat de gebruiker enkel toe de gegevens van de Site te kopiëren, af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat dit gebeurt in het kader van privé-doeleinden, niet ten lucratieve titel en mits duidelijk leesbare vermelding van de bron (adres van de Site en vermelding van de coördinaten van Domaine Polleur), dit met uitsluiting van enige reproductie en communicatie voor commerciële doeleinden, distributie of commercialisering.

Hyperlinken naar de website

Met uitzondering van de verwijzing in een zoekmotor of gids, dient het creëren van een link naar de Site te worden meegedeeld aan de beheerder van de Site. De link dient als dusdanig te worden gerealiseerd dat er zich een nieuw bijkomend venster opent in het navigatiesysteem waarin enkel de Site wordt aangeboden. 

Aansprakelijkheid van de gebruiker

Door het consulteren van de informatie op de Site, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden en is hij alleen aansprakelijk voor het eventuele gebruik van de gegevens of de informatie die te zijner beschikking worden gesteld op de Site. Domaine Polleur draagt daarbij geen enkele aansprakelijkheid.

Beveiliging van de website

Bepaalde zones van de Site kunnen worden voorbehouden en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van aantasting van de Site, computercriminaliteit of elke andere niet geautoriseerde poging om toegang te krijgen tot dat gedeelte van de Site, kan Domaine Polleur alle wettelijke middelen gebruiken die ten hare beschikking zijn om de integriteit van de Site te handhaven en dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en politiediensten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Uw bezoek aan de Site houdt uw akkoord in met deze gebruiksvoorwaarden en veronderstelt dus een online akkoord. U aanvaardt dat elke betwisting of vordering betreffende de Site of betreffende enig gegeven dat erop vermeld staat, zal worden beheerst door het Belgische recht.

Door de Site te raadplegen, erkent u de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Verviers, België en aanvaardt u om geen vorderingen in te leiden dan voor deze rechtbanken.