Conditions d'utilisation

Accéder au site web

En consultant ou en utilisant simplement le site Web www.spaadventure.be (ci-après dénommé le site), nous considérons automatiquement que vous acceptez les présentes conditions d'utilisation.

Protection de la vie privée

La politique en matière de respect des données personnelles est ici Ici

But du site

Le Site est à caractère informatif en ce qui concerne les loisirs dans les Ardennes belges au Domaine Polleur et ses environs. Vous serez également informé des activités d'accueil et de plein air dans les environs de Spa. 

De informatie op de Site of op de websites van Domaine Polleur waarnaar de Site u verwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Si vous avez besoin de conseils spécifiques ou personnalisés, vous pouvez toujours nous contacter afin que nous puissions éventuellement vous aider à trouver la meilleure solution à vos besoins.

Il faut souligner que les informations disponibles sur le site ne peuvent pas être considérées comme une reproduction authentique des textes adoptés officiellement. 

Domaine Polleur n'assume aucune responsabilité quant aux informations publiées sur le site et décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme des données mises à disposition sur le site.

Contenu et disponibilité du site

Domaine Polleur beheert de Site opdat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden opduiken in de informatie die ter beschikking wordt gesteld. Indien de op de Site verschafte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal Domaine Polleur alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld of indien u dienaangaande vragen wenst te stellen, kunt u de Domaine Polleur contacteren via de link « Contact ». 

Domaine Polleur levert grote inspanningen om onderbrekingen die te wijten zijn aan technische problemen te vermijden. Evenwel kan Domaine Polleur niet garanderen dat de Site volledig vrij van onderbrekingen zal zijn of niet zal worden getroffen door andere technische problemen.

De Site bevat linken naar websites van andere bedrijven, overheden, instanties en organisaties waarover Domaine Polleur geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Domaine Polleur kan dus geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites evenmin als over hun beschikbaarheid. Domaine Polleur wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van deze websites of van de erop aangeboden informatie. Indien Domaine Polleur illegale inhoud of inhoud die niet overeenstemt met haar beoogde doel vaststelt op een website waarnaar de Site verwijst, zal zij de link van de Site verwijderen.

De inhoud van de Site (daarbij inbegrepen de hyperlinken) kan op ieder ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd door Domaine Polleur zonder enige waarschuwing noch mededeling.

Propriété intellectuelle

De teksten, foto's, pagina-instellingen, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen die op de Site zijn afgebeeld, worden beschermd door het auteursrecht. De benamingen, logo's, tekeningen, slogans en databases zijn beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van het geheel of een gedeelte van de Site, onder welke vorm en met welk middelen ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Domaine Polleur. De gebruikers van de Site verbinden er zich uitdrukkelijk toe integraal de auteursrechten die toebehoren aan de Domaine Polleur en aan derden te respecteren. Domaine Polleur behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij gepast acht teneinde de aantasting van haar auteursrechten te verhinderen of te beëindigen en dit zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.

De Domaine Polleur laat de gebruiker enkel toe de gegevens van de Site te kopiëren, af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat dit gebeurt in het kader van privé-doeleinden, niet ten lucratieve titel en mits duidelijk leesbare vermelding van de bron (adres van de Site en vermelding van de coördinaten van Domaine Polleur), dit met uitsluiting van enige reproductie en communicatie voor commerciële doeleinden, distributie of commercialisering.

Hyperliens vers le site web

À l'exception de la référence dans un moteur de recherche ou d'un guide, la création d'un lien vers le site doit être communiquée à l'administrateur du site. Le lien doit être réalisé de manière à ce qu'une nouvelle fenêtre supplémentaire s'ouvre dans le système de navigation dans laquelle seul le site est proposé. 

Responsabilité de l'utilisateur

Door het consulteren van de informatie op de Site, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden en is hij alleen aansprakelijk voor het eventuele gebruik van de gegevens of de informatie die te zijner beschikking worden gesteld op de Site. Domaine Polleur draagt daarbij geen enkele aansprakelijkheid.

Sécurité du site

Bepaalde zones van de Site kunnen worden voorbehouden en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van aantasting van de Site, computercriminaliteit of elke andere niet geautoriseerde poging om toegang te krijgen tot dat gedeelte van de Site, kan Domaine Polleur alle wettelijke middelen gebruiken die ten hare beschikking zijn om de integriteit van de Site te handhaven en dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en politiediensten.

Loi applicable et tribunal compétent

Votre visite sur le site implique votre acceptation de ces conditions d'utilisation et suppose donc un contrat en ligne. Vous acceptez que tout litige ou toute réclamation concernant le Site ou les données qu'il contient sera régi par le droit belge.

Door de Site te raadplegen, erkent u de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Verviers, België en aanvaardt u om geen vorderingen in te leiden dan voor deze rechtbanken.