Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van buitensport organisatie Survival Life en Spa Adventure, handelsondernemingen van Domaine Polleur.

Artikel 1 ALGEMENE INFORMATIE

Spa Adventure, gevestigd te Polleur, Route du congrès de Polleur 53, 4910 Polleur bevestigd bij deze dat deelname aan alle activiteiten is voor EIGEN RISICO. Deelnemers jonger dan 14 jaar kunnen slechts deelnemen onder begeleiding van ouders of verzorgers.

1.1 Begrippen organisator, opdrachtgever en deelnemer

Organisator
Spa Adventure, of een door hem als zodanig aangewezen persoon.

Opdrachtgever
Iedere persoon die met verhuurder/organisator een overeenkomst heeft afgesloten van welke aard dan ook. Indien deze overeenkomst blijkbaar geldt voor meerdere personen, wordt de aanmelder en/of woordvoerder aangemerkt als opdrachtgever en als enige contactpersoon en eindverantwoordelijke. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de organisatie (binnen de groep deelnemers) en de communicatie richting andere deelnemers en richting organisator.

Deelnemer
Iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit van Spa Adventure en/of haar partners.

Artikel 2 WERKINGSSFEER

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de organisator gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een activiteit van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.

Artikel 3 OVEREENKOMST EN BETALING

3.1 Overeenkomst
Een overeenkomst kan enkel schriftelijk tot stand komen en is bindend. De verhuurder/organisator is niet verplicht de overeenkomst schriftelijk te bevestigen, behalve dan wanneer de huurder/deelnemer expliciet hierom vraagt.

3.2 Betaling
Het volledige bedrag van de overeenkomst dient te worden voldaan bij boeking van de activiteiten.

Artikel 4 WIJZIGING DEELNEMERSAANTAL

Spa Adventure hanteert altijd een minimum aantal deelnemers omschreven op haar website om onze arrangementen rendabel te houden. De overeenkomst kan nadat deze tot stand gekomen is tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit door de opdrachtgever vrijblijvend in aantal personen naar beneden worden bijgesteld tot 15% van het totaalbedrag. Bij 7 dagen of minder voor aanvang van de activiteit of het arrangement is dit niet mogelijk en zal men het afgesproken totaalbedrag moeten betalen. Bij een bijstelling nadat de overeenkomst tot stand gekomen is van meer dan 15% van het totaalbedrag gelden de regels onder het kopje ‘annulering’. Het naar boven bijstellen van het aantal personen is alleen mogelijk indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Artikel 5 OMBOEKING ACTIVITEIT DOOR OPDRACHTGEVER

Het omboeken van activiteiten is mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit. Het omboeken is enkel mogelijk indien er voor de gewenste datum en activiteit nog voldoende beschikbaarheid is. Wanneer er omgeboekt wordt naar een andere activiteit waarbij de kosten hoger liggen dan de al geboekte activiteit dient dit bedrag voldaan te worden voor aanvang van de activiteit. Wanneer bij het omboeken naar een andere activiteit de kosten lager liggen is er geen restitutie mogelijk.

Artikel 6A ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER

6.1 De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.

6.2 De overeenkomst kan enkel schriftelijk geannuleerd worden.

6.3 Bij annulering van de overeenkomst -om welke reden dan ook – is opdrachtgever de volgende bedragen verschuldigd aan de organisator, om terstond te voldoen:

– Bij annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 25 % van het totaalbedrag.
– Bij annulering tot 29 tot 16 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 50 % van het totaalbedrag.
– Bij annulering tot 15 tot 8 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 75 % van het totaalbedrag.
– Bij annulering tot 7 tot 0 dagen voorafgaand aan de overeenkomst of tijdens de overeenkomst: 100 % van het totaalbedrag.

Onder het totaalbedrag vallen ook reservering- en ontwikkelingskosten gemaakt door organisator uit hoofde van de overeenkomst. In bepaalde gevallen kunnen activiteiten worden verzet, waarbij overigens de verplichting tot betaling blijft bestaan, als omschreven in bovenstaande paragraaf.

Artikel 6B ANNULERING VAN KAJAKKEN/RAFTEN


Indien kort voor aanvang blijkt dat de rivier gesloten is om welke reden dan ook, bijvoorbeeld als de waterstand het niet toelaat om te kajakken/raften zullen wij u een alternatieve activiteit aanbieden. Een te lage/hoge waterstand is externe overmacht waar wij geen invloed op hebben. Deze situatie leidt dan ook niet tot een terugbetaling van de betaalde gelden voor het kajakken/raften. We bieden u minimaal 2 alternatieve activiteiten aan waarbij het betaalde bedrag van kajakken/raften zal worden verrekend. Indien wij minder dan 2 alternatieven kunnen bieden valt dit onder interne ovetmacht en retourneren wij uw betaling. Indien u geen gebruik maakt van de (1 van de minimaal 2) alternatieve activiteiten zal het betaalde bedrag voor kajakken niet geretourneerd worden.

Artikel 7 SLECHT WEER

In principe gaan de buitenprogramma’s altijd door. Indien de weersomstandigheden door Spa Adventure als te gevaarlijk worden geacht om de activiteit door te laten gaan zullen wij hier de opdrachtgevers van op de hoogte brengen. De start van de activiteit kan eventueel  worden uitgesteld. Wanneer de gehele activiteit geen doorgang kan vinden zal het volledige bedrag terugbetaald worden aan de opdrachtgever. Gemaakte kosten voor eventueel vervoer van de opdrachtgever/deelnemers kunnen niet verhaald worden op Spa Adventure.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Aansprakelijkheid organisator
Spa Adventure is in geen geval aansprakelijk voor letsel of schade opgelopen gedurende de activiteiten. Alle activiteiten zijn geheel op eigen risico en hier tekent ook elke individuele deelnemer voor (validiteitsverklaring) bij aanvang van de activiteit.

8.2 Verplichtingen Spa Adventure
Ieder neemt voor Eigen Risico deel aan de activiteiten. Verhuurder/organisator is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel berokkend aan deelnemers en/of hun eigendommen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door hem gehuurde goederen tijdens de duur van de overeenkomst. Organisator is verplicht tot levering van het gehuurde.

Niet of niet tijdig inleveren van gehuurde materiaal wordt, ongeacht de oorzaak, door organisator in rekening gebracht – waarbij een som geldt van 150% van de normale huursom – plus een vergoeding voor door verhuurder gederfde inkomsten of gemaakte kosten.

Artikel 9 INFORMATIEVOORZIENING

9.1 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in een van onze publicaties, programma’s, prijslijsten of overeenkomsten, zijn niet bindend voor organisator.

9.2 Informatie website
De informatie op de website kan verouderd of foutief worden weergegeven. Spa Adventure kan op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve of niet geüpdatete informatie.

9.3 Tijdsduur/ indicatie

De tijdsduur van de activiteiten zijn richttijden en gebaseerd op een volgeboekte activiteit, variërend tussen de 13-15 personen. De tijden kunnen in werkelijkheid afwijkend zijn, indien er met een afwijkende groepsgrootte wordt deelgenomen aan de activiteit.

9.4 Geldigheid
Bovenstaand huur- en deelnamevoorwaarden treden in werking zodra een overeenkomst tot stand is gekomen. Organisator en opdrachtgever aanvaarden dan onverwijld deze voorwaarden.